Onze Algemene Voorwaarden:

Software
Alle programmatuur die vanaf deze website/server kan worden gedownload (hierna "de Software) is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten berusten bij BudgetScripts dan wel bij aan haar gelieerde dochters en/of toeleveranciers.

Gebruik
De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande bepalingen. Verveelvoudiging (onder andere kopiëren of herdistributie) van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechterlijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.
De Software mag uitsluitend worden gebruikt voor privé-doeleinden en uitsluitend op eigen domeinnamen. met een maximum van 1 domein (en) per licentie, voor iedere volgende licentie kunt u aanschaffen tegen een gereduceerd tarief.

Het is ten strengste verboden de scripts weg te geven of door te vekopen. Ook is het verboden scripts te verkopen/weggeven als u het uitgebreid/veranderd heeft.
(Wij en onze gelieerde dochters en/of toeleveranciers in geval van enige overtreding(en) overgaan tot Juridische stappen).

Heeft u gekozen voor een script met verkooprechten, dan heeft het recht om het gekozen script te verkopen, echter heeft u NIET het recht om het script met doorverkooprechten te verkopen.U kunt uw klanten wel naar ons doorsturen, u ontvangt dan voor iedere verkooplicentie een percentage..

Geen garantie
BudgetScripts en haar dochters geven geen verklaringen of garanties van ongeacht welke aard af met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de (informatie in de) software en doen geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de software en de eventueel bijhorende informatie of documentatie. De software, informatie en/of documentatie word zonder enige vorm van garantie verstrekt en het gebruik daarvan is volledig voor rekening en risico van de gebruiker.

Heeft u een script van een licentiehouder overgenomen met domeinnaam? dan heeft u recht op updates, heeft u een site / script overgenomen met custom uitbreidingen, dan heeft u daar geen recht van updates cq bugfixes op.

Aansprakelijkheid
BudgetScripts en/of de aan haar gelieerde dochters zijn nimmer aansprakelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en/of iedere andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de werking van de software en/of de bijhorende informatie of documentatie.

Handelsmerken
BudgetScripts, en/of namen van andere producten of diensten die door BudgetScripts worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van BudgetScripts. en/of aan haar gelieerde dochters.

Voorbehoud
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Auteursrechtinformatie
Copyright © Budgetscripts.nl is onderdeel van JeTab ICT voor meer informatie kijk op onze website


LETOP: Gezien de lage prijs van onze scripts, kunnen wij geen support geven.